Quy định chung

1. Website tại địa chỉ https://earlymorning.vn (“Website”) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Early Morning (“Early Morning”).

2. Khi bất kỳ khách hàng nào (“Khách Hàng”) truy cập vào trang Website của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều kiện, điều khoản sử dụng Website này (“Điều Khoản Sử Dụng”). Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi hoàn toàn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào thuộc Điều Khoản Sử Dụng vào bất cứ thời điểm theo quyết định của chúng tôi. Các thay đổi này có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang Website mà không cần thông báo trước. Khách Hàng tiếp tục sử dụng trang Website sau khi các thay đổi về Điều Khoản Sử Dụng được đăng tải có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

Khách Hàng vui lòng thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng nhằm cập nhật những thay đổi được quy định tại Website.

Quyền và nghĩa vụ của Early Morning

1. Early Morning có nghĩa vụ thông báo, cập nhật đúng thông tin, giá cả hàng hoá, sản phẩm (“Sản Phẩm”), các chương trình khuyến mãi (nếu có) tại Website.

2. Early Morning có nghĩa vụ cung cấp Sản Phẩm đúng chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ được ghi nhận tại Website. Trong trường hợp Sản Phẩm được cung cấp cho Khách Hàng không đúng với các ghi nhận trên, Early Morning sẽ thực hiện đổi trả Sản Phẩm theo đúng quy định tại Chính Sách Giao Hàng Và Đổi Trả Sản Phẩm.

3. Early Morning thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm bảo mật thông tin cá nhân được Khách Hàng cung cấp, theo điều khoản Bảo Mật Thông Tin được ghi nhận tại Điều 4 Điều Khoản Sử Dụng này.

4. Early Morning có nghĩa vụ nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng về Sản Phẩm được Early Morning cung cấp.

5. Early Morning được quyền khóa tài khoản thành viên Early Morning của Khách Hàng (“Tài Khoản Early Morning”) nhằm đảm bảo bảo mật thông tin của Khách Hàng trong các trường hợp cần thiết.

6. Early Morning có quyền từ chối cung cấp Sản Phẩm khi Khách Hàng vi phạm chính sách mua hàng của chúng tôi theo quy định tương ứng được công bố tại Website này.

7. Early Morning có quyền yêu cầu Khách Hàng xác nhận, cung cấp lại các thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho hoạt động giao dịch Sản Phẩm trong trường hợp Early Morning nhận thấy các thông tin này không phù hợp. Nếu không được Khách Hàng xác nhận hoặc cung cấp lại, Early Morning có quyền hoặc từ chối, huỷ bỏ giao dịch. Trong trường hợp này, Early Morning sẽ thực hiện hoàn trả chi phí mua Sản Phẩm nếu Khách Hàng đã hoàn tất thanh toán.

8. Early Morning có các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại từng chính sách cụ thể đăng tải tại Website này.

Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

1. Khi sử dụng Website này, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận rằng Khách Hàng có đủ năng lực hành vi dân sự nhằm thực hiện các giao dịch mua bán hàng hoá theo quy định pháp luật dân sự; đủ 18 tuổi trở lên hoặc có sự giám sát của cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp khi giao dịch trên Website.

2. Khách hàng có quyền sử dụng Website để thực hiện giao dịch mua bán Sản Phẩm, tuân theo Điều Khoản Sử Dụng này và chính sách mua hàng được Early Morning công bố tại Điều Khoản Mua Hàng Và Thanh Toán.

3. Khách Hàng có quyền đăng ký tài Tài Khoản Early Morning nhằm hưởng các chính sách khuyến mãi, tích điểm dành cho thành viên theo các quy định liên quan được ban hành tại từng thời điểm tại Website này.

4. Sau khi đăng ký thành công Tài Khoản Early Morning, Khách Hàng có nghĩa vụ bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản này, và thông báo ngay cho chúng tôi biết trong trường hợp Tài Khoản Early Morning không thể đăng nhập/bị đăng nhập trái phép.

5. Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp đúng và đủ thông tin cá nhân cần thiết khi đăng ký Tài Khoản Early Morning hoặc khi đăng ký thông tin mua Sản Phẩm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được cung cấp.

6. Khách Hàng có quyền từ chối nhận tài liệu tiếp thị từ chúng tôi bất kỳ lúc nào.

7. Tại bất cứ thời điểm nào, Khách Hàng có thể truy cập vào Tài Khoản Early Morning hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin liên hệ quy định tại Điều 4.e Điều Khoản Sử Dụng này nhằm sửa đổi thông tin cá nhân đã cung cấp.

8. Khách Hàng có quyền khiếu nại, góp ý đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ của Early Morning thông qua các kênh khiếu nại được quy định tại Điều 7 của Điều Khoản Sử Dụng này.

9. Khi mua Sản Phẩm tại Website, Khách Hàng có nghĩa vụ tìm hiểu về các thông tin mô tả, công dụng, giá cả của Sản Phẩm được công bố tại Website trước khi tiến hành giao dịch.

10. Khách Hàng có nghĩa vụ không sử dụng bất kỳ phần mềm, công cụ, chương trình nào nhằm can thiệp vào hệ thống/ phá hoại, làm thay đổi cấu trúc, dữ liệu của Website và/hoặc sử dụng dữ liệu của Website nằm ngoài phạm vi cho phép của Early Morning.

11. Ngoài các nghĩa vụ được quy định tại Điều này, Khách Hàng có các quyền và nghĩa vụ khác được công bố tại Website này.

Bảo mật thông tin

Điều khoản quy định về bảo mật thông tin này (“Quy Định Bảo Mật”) mô tả mục đích, phạm vi sử dụng, cam kết, quyền và nghĩa vụ của Early Morning và Khách Hàng đối với thông tin cá nhân được Khách Hàng cung cấp trong quá trình sử dụng Website, cụ thể như sau:

Các loại thông tin cá nhân được thu thập; mục đích, phạm vi thu thập

1. Các thông tin Early Morning thực hiện thu thập từ Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về Khách Hàng như họ và tên, biệt danh (nếu có), quốc tịch, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử (email), nghề nghiệp, ngày sinh, các thông tin liên quan đến sức khỏe và bất kỳ thông tin nào về Khách Hàng mà Khách Hàng đã cung cấp cho Early Morning trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về Khách Hàng đã được hoặc sẽ được Early Morning thu thập, lưu trữ, sử dụng thông qua Website.

2. Việc Early Morning thu thập các thông tin Khách Hàng nhằm thực hiện các hoạt động như sau:

 • Early Morning liên hệ xác nhận đặt hàng và/hoặc xử lý thanh toán của các giao dịch liên quan, hoặc liên hệ với Khách Hàng trong các trường hợp cần thiết khác.

 • Cung cấp Sản Phẩm theo yêu cầu của Khách Hàng, xử lý đổi trả Sản Phẩm.

 • Thống kê lượt mua Sản Phẩm của Khách Hàng;

 • Tích điểm cho các Khách Hàng thành viên thông qua Tài Khoản Early Morning.

 • Thực hiện các chính sách chăm sóc Khách Hàng.

 • Xử lý việc tham gia của Khách Hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nghiên cứu thị trường, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát nào do Early Morning tổ chức.

 • Gửi cho Khách Hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, tài liệu quảng cáo, khuyến mãi, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Early Morning.

 • Nhằm xem xét, giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng;

 • Thực hiện phân loại, phân tích dữ liệu Khách Hàng, phân tích các nhu cầu và sở thích của Khách Hàng nhằm mục đích nghiên cứu, cải tiến dịch vụ của Early Morning;

 • Duy trì sự an toàn và đảm bảo an ninh cho Website của chúng tôi;

Thời gian lưu trữ thông tin

1. Thông tin cá nhân được thu thập sẽ được lưu trữ kể từ khi được Khách Hàng cung cấp cho đến thời điểm: 

 • Khách Hàng yêu cầu huỷ bỏ; hoặc

 • Khách Hàng tự thực hiện huỷ bỏ; hoặc

 • Chúng tôi thực hiện huỷ bỏ khi kết thúc một số hoạt động cung ứng dịch vụ tương ứng.

2. Ngoại trừ các trường hợp nêu trên, thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ tại hệ thống máy chủ của Early Morning trong suốt quá trình cung ứng dịch vụ tại Website này.

3. Việc huỷ bỏ thông tin sau khi kết thúc hoạt động lưu trữ sẽ được thực hiện trên các nguyên tắc nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin của Khách Hàng.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

 • Các công ty con của Early Morning (nếu có) liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ tại Website.

 • Các đối tác, công ty liên kết của Early Morning, bao gồm các bên vận chuyển, bên thanh toán, các bên đối tác trong các sự kiện, chương trình mà Early Morning hợp tác.

 • Bên thứ ba mà Early Morning ký kết nhằm thực hiện các hoạt động đánh giá dịch vụ, nghiên cứu thị trường, tiếp thị Sản Phẩm, hoặc bên cung cấp các giải pháp tăng cường bảo mật Website, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin về chương trình, giải pháp, phần mềm cho Website (trong trường hợp này, Early Morning sẽ yêu cầu bên thứ ba cam kết bảo mật các thông tin được chuyển giao từ Early Morning).

 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • Các bên nhận thông tin khác được Khách Hàng đồng ý hoặc các bên được tiếp cận với thông tin Khách Hàng theo quy định pháp luật liên quan.

 • Ngoại trừ các trường hợp được liệt kê tại Điều này, Early Morning cam kết không cung cấp thông tin Khách Hàng cho bên thứ ba bất kỳ vì bất kỳ mục đích nào nếu chưa nhận được sự chấp thuận của Khách Hàng.

Sử dụng cookies

Early Morning dùng cookies để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp cho Khách Hàng trải nghiệm tốt nhất có thể trên Website của chúng tôi. Một trong những mục đích của cookies là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của Khách Hàng khi truy cập tại Website hoặc viếng thăm Website lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có. Một số cookies cung cấp chức năng trang cốt lõi (ví dụ: để cung cấp tính năng đăng nhập an toàn hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình đặt hàng trực tuyến). Các cookies khác cho phép chúng tôi đánh giá việc sử dụng Website của chúng tôi và xem xét thói quen duyệt Website và mua sắm của Khách Hàng. Chúng tôi cũng sử dụng các cookies như Google Analytics hoặc các dịch vụ theo dõi tương tự, để cung cấp cho Khách Hàng nội dung phù hợp mà Khách Hàng có thể quan tâm dựa trên hoạt động trước đó của Khách Hàng trên Website của chúng tôi.

Trong trường hợp Khách Hàng không muốn thông tin cá nhân của mình được thu thập qua cookies trên Website, Khách Hàng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt Internet của Khách Hàng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của Khách Hàng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt Internet của Khách Hàng.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình, Khách Hàng có thể liên lạc với bộ phận tiếp nhận, xử lý thông tin của Early Morning thông qua số điện thoại/email sau: 

- Email: support@earlymorning.vn

- Điện thoại: 0938 03 00 49

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 • Khách Hàng tự đăng nhập vào Tài Khoản Early Morning nhằm xem xét, chỉnh sửa thông tin; hoặc

 • Gửi yêu cầu, đề xuất chỉnh sửa thông qua email liên hệ sau: store@Early Morning.vn , hoặc

 • Trực tiếp liên hệ đến chúng tôi thông qua số điện thoại: 0938 03 00 49

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng

 • Early Morning cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng trên Website bằng tất cả các biện pháp, khả năng của Early Morning.

 • Ngoài mục đích, phạm vi sử dụng thông tin được quy định tại Điều 4.a Điều Khoản Sử Dụng này, Early Morning cam kết chỉ sử dụng thông tin Khách Hàng cho các mục đích khác khi được Khách Hàng xác nhận đồng ý, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Early Morning sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào nằm ngoài phạm vi được quy định tại Điều c Điều Khoản Sử Dụng này về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách Hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách Hàng, Early Morning sẽ ngay lập tức tiến hành các hoạt động cần thiết và thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời, và thông báo cho Khách Hàng được biết. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến cáo Khách Hàng nên tự bảo vệ thông tin bảo mật của mình bằng cách không chia sẻ các thông tin cá nhân cũng như các thông tin giao dịch với bên thứ ba, cẩn thận trong việc đăng nhập/đăng xuất tài khoản để loại trừ những sự cố rò rỉ thông tin cá nhân.

Bất Khả Kháng

Early Morning không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, động đất, núi lửa, lũ lụt, hoả hoạn, bão, động đất, sóng thần, chiến tranh dù được tuyên bố hay không, bạo loạn, đảo chính, đình công, cấm vận, sự thay đổi chính sách, việc ban hành các quyết định, yêu cầu từ các nhà chức trách, sự cố cáp quang, gián đoạn, nghẽn, lỗi đường truyền Internet, đường truyền điện thoại, mất tín hiệu từ nhà cung cấp mạng, các sự cố Internet và điện lưới, tin tặc, hacker, virus, mất điện do nhà cung cấp… dẫn đến giao dịch không thể thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ.

Nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng, Early Morning sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng. Trong trường hợp không thể khắc phục hoặc tiếp tục thực hiện giao dịch, Khách Hàng hoặc Early Morning có thể đưa ra thông báo huỷ bỏ giao dịch cho bên còn lại. Nếu Khách Hàng đã thanh toán cho Sản Phẩm, Early Morning sẽ thực hiện hoàn trả chi phí cho phần Sản Phẩm Early Morning không thể cung cấp.

Quyền sở hữu trí tuệ

Thiết kế Website, thông tin thể hiện trên Website, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn, phần mềm cơ bản và bất kỳ thông tin, tài liệu nào khác được thể hiện tại Website tại bất cứ thời điểm nào… (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Early Morning. Khách Hàng không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào nằm ngoài các mục đích phù hợp được chúng tôi quy định tại Website này, ngoại trừ trường hợp nhận được sự đồng ý từ người có thẩm quyền của Early Morning.

Trường hợp Khách Hàng sử dụng Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ không đúng với quy định tại Điều này, Khách Hàng sẽ có nghĩa vụ chịu trách nhiệm bồi thường cho Early Morning theo quy định pháp luật liên quan.

Khiếu nại, đóng góp ý kiến của Khách Hàng

Vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình sử dụng Website, Khách Hàng có quyền khiếu nại, đóng góp ý kiến cho chúng tôi  thông qua các hình thức liên hệ sau:

- Email: support@earlymorning.vn

- Điện thoại: 0938 03 00 49 

Pháp luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp

1. Khách Hàng đồng ý rằng Điều Khoản Sử Dụng này của chúng tôi được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải giữa các bên. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

2. Early Morning có thể sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Điều Khoản Sử Dụng được sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm chúng tôi đăng tải tại Website. Việc sử dụng Website sau khi Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc Khách Hàng đồng ý với các điều khoản được sửa đổi đó.

Sản phẩm bạn đã xem